Coaching & training

Indra Boedjarath beschikt naast psychotherapie ook diverse andere vaardigheden, die ze aanbiedt in de vorm van coaching, training, docentschap, spreker en voorzitter van symposia, congressen en debatten.

Coaching

In psychotherapie worden ernstige psychische problemen behandeld. Dat kan gaan om een conflict in een individu of in relaties, psychische pijn en dysfunctioneel gedrag. De focus is vaak bij het oplossen van problemen die voortvloeien uit het verleden die iemands emotionele functioneren in het heden belemmeren. Het doel is verbetering van de algehele psychologische werking, en het omgaan met het heden in meer emotioneel gezonde manieren. Kortom, psychotherapie is op genezing gericht, op het oplossen van het probleem of op z’n minst het draaglijker maken van het probleem. Coaching daarentegen, biedt ondersteuning voor persoonlijke en professionele groei gebaseerd op zelf geïnitieerde verandering bij het nastreven van specifieke doelen en resultaten. Deze resultaten zijn vaak verbonden met persoonlijk of professioneel succes. Coaching is toekomstgericht. Terwijl positieve gevoelens/emoties kan een natuurlijke uitkomst van coaching, is de primaire focus op het creëren van uitvoerbare strategieën voor het bereiken van specifieke doelen in iemands werk of persoonlijke leven. De accenten in een coaching relatie liggen op doelen, actie, verantwoordelijkheid, resultaten en het doorpakken. De coach gaat uit van de werkelijkheid van de cliënt. De coach verdiept zich in zijn of haar wereld om daarbinnen naar mogelijkheden te zoeken.

De coaching begint doorgaans met een vrijblijvend persoonlijk gesprek om zicht te krijgen op de coachingsvraag en wordt besproken hoe het vervolg eruit kan zien. Als er een klik is en er overeenstemming is bereikt over de aanpak en doelen, wordt een offerte opgesteld en verstuurd naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Dat kan de cliënt zelf zijn, maar ook een werkgever. De duur van het coachingstraject is afhankelijk van de vraag, met een gemiddelde van 6 tot 8 gesprekken van 1 tot 1,5 uur per keer. Tussen de sessies kan er gevraagd worden om bepaalde opdrachten te uit te voeren die het bereiken van de gestelde doelen ondersteunen. Ook kan de coach zo nodig, aanvullende informatie aanreiken, in de vorm van relevante artikelen, checklists, ed. Dit kunnen onder meer concepten, modellen en principes zijn uit de gedragswetenschappen, management literatuur. Het gaat om het verhogen van zelfbewustzijn (mindset, emoties en ingesleten patronen) en bewustzijn van anderen, bevorderen van veranderingen van perspectief, bevordering van nieuwe inzichten, nieuwe kaders voor het kijken naar kansen en uitdagingen, geven en energieke voorwaartse acties inspireren. Coaching kent een waarderende benadering, gebaseerd op wat werkt, wat wordt gezocht en wat nodig is om er te komen. Een proactieve (i.t.t. reactieve) houding wordt gestimuleerd om te komen tot de gestelde doelen.

Coaching kan gericht zijn op zeer uiteenlopen vragen, zoals: vergroten van zelfvertrouwen; anders met stress omgaan; persoonlijke effectiviteit vergroten; communicatie verbeteren; ontdekken wat groei stagneert; dreigende overbelasting; problemen in de relaties met ouders of familie; grenzen stellen, etc.

Training

Training is gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bepaald vraagstuk beter te kunnen benaderen. Het kan gaan om het ontwikkelen van specifieke competenties op persoonlijk gebied, het beter (samen)werken in een team of een bepaald vakgebied. Training heeft doorgaans tot doel het verbeteren van vermogen, capaciteit, productiviteit en prestaties.

Indra Boedjarath geeft diverse (in company) trainingen, waar het ervaringsleren een belangrijke plek in neemt. Dat betekent dat er veel met oefeningen gewerkt wordt om ter plekke (of tussen de bijeenkomsten door) met de gewenste competenties te kunnen oefenen en dus te ervaren. Alle trainingen worden zodanig opgebouwd dat de volgende elementen erin terugkomen: kennis, houding en vaardigheden.

Indra Boedjarath werkt zo nodig samen met andere collega’s om een training te verzorgen. De trainingen kunnen gaan over diverse onderwerpen en worden in overleg op maat gesneden. Een greep uit het aanbod aan gebieden en onderwerpen:

  • Persoonlijke effectiviteit: spreken in het openbaar; persoonlijke effectieve communicatie; omgaan met weerstand; omgaan met diversiteit; assertiviteit vergroten; effectief en doelmatig grenzen stellen; mindfulness
  • Interculturele kennis en vaardigheden: interculturele communicatie; omgaan met diversiteit; intercultureel leiderschap/management
  • Hulpverlening: interculturele hulpverlening; genderspecifieke hulpverlening; interculturele jeugdhulpverlening; interculturele diagnostiek; suicidaal gedrag en cultuur; trauma en diversiteit; intersectionality

De trainingen zijn op maat, zowel wat betreft inhoud als duur. Ook is het mogelijk om workshops af te nemen. Neem gerust contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Spreker en voorzitter symposia

Regelmatig treedt Indra Boedjarath op als spreker op congressen, symposia of seminars. De onderwerpen variëren van hulpverlening gerelateerde onderwerpen tot diversiteitsaspecten in het algemeen. Zie ook de onderwerpen bij trainingen. Telkens ontvangt zij goede kritieken, omdat zij een goede balans weet te vinden tussen kennisoverdracht en betrekken/activeren van de deelnemers.