Praktijk

Over mij

Indra Boedjarath werkt sinds 2000 als vrijgevestigde psychotherapeut. Ze heeft verder de volgende kwalificaties: GZ-psycholoog, Registerpsycholoog NIP, EMDR-therapeut, psychotraumaspecialist.

Binnen haar praktijk behandelt ze jongvolwassenen en volwassenen (18+) met diverse problemen, zoals losmakingsproblemen, identiteitsproblemen, rouwproblemen, en diverse stoornissen waaronder angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij gaat zij zoveel mogelijk uit van de evidence based multidisciplinaire richtlijnen. Ze heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de behandeling van traumatische ervaringen.

Daarvoor werkte ze bij een Riagg in Rotterdam, alwaar ze een afdeling leidde. Ze heeft lange tijd haar praktijkvoering gecombineerd met haar functie als directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg, dat ze mede heeft opgericht. Op dit moment combineert ze haar praktijk met haar functie als psychotherapeut en regiebehandelaar bij Familysupporters Den Haag.

Naast haar werk als psychotherapeut is ze als buitenpromovendus bezig met een promotieonderzoek naar culturele aspecten van suïcidaal gedrag. Ook vervult ze regelmatig gastdocentschappen onder meer bij de RINO; geeft ze supervisie binnen de opleiding psychotherapie; publiceert zij op regelmatige basis; verzorgt zij regelmatig in binnen- en buitenland lezingen, trainingen (inclusief coaching) en colleges over diverse hulpverlenings- en maatschappelijke thema’s onder meer in intercultureel perspectief. En zij zit regelmatig congressen en symposia voor en leidt debatten.

Beroepsverenigingen/registraties

Indra Boedjarath beschikt over de benodigde registraties en is lid van diverse beroepsverenigingen.

BIG-registratienummer Psychotherapeut 59047862816
BIG-registratienummer Gezondheidszorgpsycholoog: 39047862825

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlandse Verening voor Psychotherapie (NVP)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
 • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • International Association for Suicide Prevention (IASP)

Werkwijze

U kunt door de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of een collega-psychotherapeut verwezen worden voor psychotherapeutische behandeling. Doorgaans is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Verwijzingen vinden plaats conform de richtlijnen van de zorgverzekeraars, door middel van een verwijsbrief met de personalia van de verwijzer (inclusief AGB-code) en een indicatie van de problematiek.

Na verwijzing wordt zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een intake. De afspraken vinden face to face plaats of online. De intake neemt doorgaans twee tot drie sessies in beslag. In de intakefase wordt een diagnose gesteld, ook wordt er gekeken naar de match van cliënt en psychotherapeut en wordt er een inschatting gemaakt van de motivatie voor behandeling. Mocht het nodig zijn, dan vindt er een psychodiagnostisch onderzoek plaats en/of een consult bij een psychiater.

De intakefase wordt afgerond met een behandelplan en -overeenkomst. Daarna volgt aansluitend de behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de type en ernst van de problematiek. In intervisie bijeenkomsten met collega-psychotherapeuten en psychiaters worden de indicatiestelling, diagnostiek en behandeling getoetst.

Zowel in het begin, als aan het eind van de behandeling wordt u één of meerdere online vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van uw welbevinden en de voortgang van de behandeling. Ook kan er op die manier kwaliteitsonderzoek van de behandeling uitgevoerd worden. Gedurende en aan het eind van de behandeling vinden evaluatiegesprekken met u plaats, ook om de voortgang en tevredenheid van de therapie te bespreken. Als u toestemming heeft gegeven wordt de verwijzer van de bevindingen op de hoogte gesteld.

Mocht tijdens de intake of tijdens de therapie blijken dat de setting van vrijgevestigde praktijk niet werkzaam en doelmatig genoeg is, dan vindt in overleg met u en de verwijzer een verwijzing plaats naar een passende behandelsetting. Als u gedurende de therapie medicamenteuze ondersteuning (psychofarmaca) behoeft of al krijgt, dan zal samenwerking en/of afstemming met de voorschrijvende psychiater en/of huisarts nodig zijn.

Samenwerking

De praktijk werkt samen met diverse verwijzers en andere professionals om de behandeling zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Zo is er, van oudsher, goede samenwerking met diverse huisartsen die gericht verwijzen. Nauwe samenwerking is er –al sinds de oprichting van de praktijk- met collega’s die aangesloten zijn bij MHC Den Haag/Beeklaan. Daar zijn diverse psychiaters en psychotherapeuten bij aangesloten, waarmee ook intervisie bijeenkomsten georganiseerd worden voor toetsing van de indicatiestelling, diagnostiek en behandeling. Verder is er samenwerking met diverse andere instellingen/professionals.

Kosten

De meeste behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekering. Echter, niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Ook is er de mogelijkheid om zelf te betalen. Neemt u voor de verschillende mogelijkheden contact op met de praktijkhouder.

Informatie over vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigd ggz-aanbieder kunt u ook verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. Een goed overzicht van de mogelijkheden wordt ook geboden door de LVVP. Informatie over de diverse polissen vindt u onder andere op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract, al zijn de budgetten variërend qua grootte. Doordat de grootte van het budget kan variëren per zorgverzekeraar, heeft dat invloed op het aantal clienten dat per zorgverzekeraar in behandeling genomen kan worden. Met de volgende zorgverzekeraars zijn er contracten afgesloten voor het jaar 2024:

Polissen en vergoedingen (bron: LVVP)

 • Als u een naturapolis hebt en uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling vergoed. Heeft uw behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80% van de kosten. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie. De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee alleen behandelingen vergoed van psychologen en psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Lees uw polis dus goed door op wat wel en niet wordt vergoed.
 • Met een restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis ontvangt u een 'marktconforme' vergoeding; vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.
 • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie.
 • Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.
  De behandeling in de generalistische basis-ggz duurt (afhankelijk van de diagnose) kort, middellang, intensief of chronisch. U hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.
 • Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd, het zogeheten Zorg Prestatie Model (ZPM), die het vorige Diagnose Behandel Combinatie (DBC) systeem heeft vervangen. Meer informatie over het ZPM vindt u in de folder via deze link.
 • Antwoorden van de Nederlandse Zorgautoriteit op veel gestelde vragen over declaraties in de ggz vindt u hier.
 • Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.
 • Bescherming van uw gegevens. Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie over de bescherming van uw privacy kunt u hier lezen. In het kader van de vergoeding van uw behandeling, moet uw behandelaar wel informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraars. Als u echter niet wilt dat er informatie over uw behandeling bij uw zorgverzekeraar terecht komt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken en een privacyverklaring ondertekenen.
 • Identificatieplicht. Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het BSN hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet. U kunt zich met deze documenten identificeren:
  • Nederlands paspoort of een paspoort of ID-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  • Verblijfsdocumenten en W-document;
  • Rijbewijs (in sommige gevallen).
 • Veel gestelde vragen
 • Meer informatie: Clientenfolder LVVP

Elektronisch dossier

De praktijk maakt gebruik van geheel of gedeeltelijk elektronisch vastgelegde medische dossiers, al dan niet in combinatie met een papieren dossier. Deze lokale dossiers worden elektronische medische dossiers genoemd. Bij een elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat het om een stelsel van elektronische deeldossiers over één patiënt die door zorgverleners zo nodig op afstand kunnen worden geraadpleegd. De informatie is opgeslagen op een beveiligde server en wordt niet lokaal opgeslagen op een computer. Het bedrijf Zilos verzorgt de praktijkautomatisering, genaamd Epos. Epos is het state of the art web-based electronisch patiëntendossier (EPD) van Zilos, bedoeld voor instellingen en vrijgevestigde praktijken in de geestelijke gezondheidszorg. De toegang tot het dossier is beperkt tot de praktijkhouder.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

De praktijk doet aan Routine Outcome Monitoring (ROM) en levert volgens de regels informatie aan bij Stichting Vrijgevestigen ROMmen (SVR). Informatie van de website van SVR: ROM is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Het systematisch meten van behandelresultaten met ROM kan een kwaliteitsimpuls geven in de zorg. Het gaat er vooral om dat de informatie wordt gebruikt om de behandeling bij te sturen of te beëindigen. Door inzicht te bieden in het beloop van de klachten, draagt ROM bij aan de versterking van de positie van de cliënt en behandelaar en faciliteert ROM ‘shared decision making’. De evaluatiemomenten die met ROM worden gecreëerd, kunnen eraan bijdragen dat een behandeling tijdig wordt beëindigd. Dit vergroot de doelmatigheid van behandelen. Met deze beschrijving wordt duidelijk dat ROM meer om het lijf heeft dan ‘meten is weten’. De zorgverzekeraar heeft geen inzicht in uw individuele ROM-data, maar kan enkel uw ROM-percentages bekijken en resultaten op geaggregeerd clusterniveau. Uw individuele scores zijn niet zichtbaar voor andere zorgaanbieders.

Voor het ROMmen maakt de praktijk gebruik van de diensten van Embloom.  Informatie over Embloom (bron Embloom website): Embloom biedt een online platform met talrijke toepassingen voor onder andere beslisondersteuning, diagnostiek, ROM en onlinebehandeling. Embloom is een organisatie ter ondersteuning van zorgverleners. Hun applicatie helpt zorgverleners bij de diagnostiek en behandeling van psychische en lichamelijke klachten. Zorgverleners kunnen de applicatie gebruiken om vragenlijsten af te nemen, uitleg te geven over psychische klachten of bijvoorbeeld een oefening klaar te zetten. Gebruik van de applicatie bespaart tijd en zorgt voor een hogere kwaliteit van zorg. De applicaties kunnen vanaf iedere locatie met internet gebruikt worden. In de meeste gevallen ontvangt u via uw zorgverlener een uitnodiging per e-mail om een vragenlijst in te vullen. U kunt inloggen door op de login link te klikken. Daarna wordt u automatisch doorgestuurd naar uw beveiligde web-omgeving. Als u tijdens het invullen van een vragenlijst wilt pauzeren dan kunt u gerust uitloggen, de applicatie gaat op een later tijdstip verder waar u gebleven was. Als u klaar bent met invullen worden de gegevens automatisch verstuurd aan uw zorgverlener. Deze kan vervolgens de resultaten met u bespreken. Uw persoonsgegevens vallen onder de privacywet. Embloom is gebonden aan en handelt conform de geldende privacywetgeving. Wij betrachten uiterste zorg bij de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede ten aanzien van de beveiliging van deze persoonsgegevens. Het Embloom Platform wordt zelfstandig door zorgverleners ingezet, zonder tussenkomst van Embloom-medewerkers. Uw zorgverlener kan u aangeven voor welke doeleinden uw gegevens worden verzameld. Tevens kunt u uw zorgverlener te allen tijde verzoeken om uw dossier te vernietigen of te archiveren. Het is medewerkers van Embloom niet toegestaan om zonder de toestemming van uw behandelaar gegevens in te zien of te wijzigen. Embloom maakt gebruik van een beveiligde web-omgeving. Informatie wordt volledig versleuteld uitgewisseld met uw zorgverlener. De ICT-systemen van Embloom voldoen aan de eisen van de informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goed gekeurde kwaliteitsstatuut, dat openbaar toegankelijk is en hier door u is in te zien.

Meer informatie over het Kwaliteitsstatuut, afkomstig van de site van GGZ Kwaliteitsstatuut: organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (ZVW, het Register). In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Privacyregelgeving, rechten en plichten

Bron: CBP

Op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) hebben artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen een medisch beroepsgeheim. Aan het medisch beroepsgeheim wordt nadere invulling gegeven in de WGBO. De WGBO is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 7:457 BW legt tevens de instelling waar een hulpverlener werkzaam is de zorgplicht op om het geheim te beschermen. Daarnaast is de geheimhoudingsplicht voor bijvoorbeeld maatschappelijk werkers geregeld in een beroepscode.

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt. Het medisch beroepsgeheim geldt ook na het overlijden van de patiënt.

Sinds 1 juni 2009 is het voor zorgverleners verplicht om Burger Service Nummer (BSN) te gebruiken in hun communicatie met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u als patiënt zich moet kunnen legitimeren, om te bewijzen dat u degene bent die bij het BSN hoort.

De voordelen hiervan zijn dat er minder fouten gemaakt worden bij de uitwisseling van patiëntgegevens, het voorkomt persoonsverwisseling, het declareren bij de zorgverzekeraar wordt hierdoor makkelijker en het biedt een betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Als u in behandeling komt bij de praktijk dan bent u verplicht zich te legitimeren aan de hand van uw BSN. Ook dient u een geldig legitimatiebewijs te overhandigen tijdens het eerste intakegesprek. Alléén een identiteitskaart of een paspoort volstaan als een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs of een zorgverzekeringspasje zijn geen geldig legimitatiebewijs.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

De psychotherapeut is verplicht bij de uitoefening van zijn beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de klachtwet, waarin de rechten en de plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd.

De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

 1. De behandelrelatie: In de beroepscode staat, dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel of erotisch contact tussen psychotherapeut en patiënt niet is toegestaan. Evenmin mag de psychotherapeut cadeau ́s aannemen, die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten, die voor hem/haar voordelig is.
 2. Geheimhouding van uw gegevens: De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als u en of anderen erdoor in gevaar zouden komen als zij dat niet zou doen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig, wanneer zij over u overleg wil plegen met collega ́s. Deze collega ́s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat zij denkt dat er met u aan de hand is. Zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De psychotherapeut mag alleen informatie achterhouden, wanneer die informatie u ernstige schade zou berokkenen. Zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. Omgekeerd bent u verplicht de psychotherapeut zo goed mogelijk te informeren en zo goed mogelijk mee te werken. Nota bene: Op het moment dat u in therapie komt bij de praktijk dan gaat u er automatisch mee akkoord dat er een standaardbrief bij intake en beëindiging van de behandeling wordt verstuurd aan de huisarts.
 3. Uw dossier: De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn o.a. uw brieven en brieven over u, als ook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en gegevensbestand zo inrichten, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die met uw toestemming bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek leveren over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de psychotherapeut. Tenslotte heeft u het recht om uw dossier te laten vernietigen. U moet dat schriftelijk aanvragen. Wanneer het gaat om therapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.
 4. Hoe handelt u wanneer u klachten heeft? Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als u er met uw psychotherapeut niet uitkomt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van de psychotherapeut en de cliënt kunt u kijken op de website van de LVVP.